#VolleyWrocław – żeńska siatkówka we Wrocławiu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO #VolleyWrocław

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na produkty, niezbędne jest:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari
  1. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem.
 4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
 5. #VolleyWrocław w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 6. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji.
 7. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem systemu płatności TPAY.COM. Serwis TPAY.COM jest prowadzony przez firmę: Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357 – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego; Regulaminu usług dostępny pod adresem: https://tpay.com/regulaminy

§2 DEFINICJE

Definicje zawarte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

#VolleyWrocław – Volleyball Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy al. Armii Krajowej 6a/4, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000265417, NIP: 8971723314, REGON 020326855, kapitał zakładowy 366.800,00 w całości opłacony.Mail kontaktowy: sklep@volleywroclaw.pl

Sklep Internetowy – prowadzony przez #VolleyWrocław sklep internetowy działający pod adresem internetowym: https://volleywroclaw.pl/sklep/

Strona Internetowa – oznacza stronę https://volleywroclaw.pl/, na której działa Sklep Internetowy;

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności, wpisanie numeru kodu rabatowego.

Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez #VolleyWrocław

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego;

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący z #VolleyWrocław  za pośrednictwem Sklepu Internetowego czynności prawnej (w szczególności dokonujący zakupu Produktów) niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

Kod CVV2/CVC2 – 3 (słownie: trzy) lub  4 (słownie: cztery) ostatnie cyfry umieszczone na rewersie karty płatniczej, na pasku, na którym znajduje się podpis. Weryfikacja tego kodu zapewnia większe bezpieczeństwo transakcji dokonywanych bez fizycznego uczestnictwa karty.

Produkt – rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

Regulamin – niniejszy Regulamin Sprzedaży Sklepu Internetowego;

Dzień Roboczy – oznacza dzień kalendarzowy z wyłączeniem soboty, niedzieli oraz dni uznanych ustawowo za wolne od pracy;

u.ś.u.d.e. – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827).

§3 REJESTRACJA

 1. Rejestracja nie jest konieczna do dokonania zakupu w Sklepie Internetowym.
 2. W celu dokonania rejestracji w Sklepie Internetowym (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sklep Internetowy na Stronie Internetowej, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego, wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta i zaznaczyć opcję stwórz konto przy dokonaniu pierwszego zamówienia w formularzu.
 3. Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego, są nieodpłatne.
 4. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sklep Internetowy. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.
 5. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym (adres mailowy i hasło). Logowanie odbywa się przy dokonywaniu kolejnego zamówienia.
 6. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta na adres mailowy sklep@volleywroclaw.pl z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym.

§4 ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po kontakcie z mailowym z #VolleyWrocław.
 2. Klient dokonujący transakcji za pośrednictwem Sklepu Internetowego w formule „Gość”, powinien postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie Sklepu Internetowego podczas składania zamówienia.
 3. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego.
 4. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego mogą być zgłaszane #VolleyWrocław  za pośrednictwem maila. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 13 Regulaminu.
 5. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
 6. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym w granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa; odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.

§5 INFORMACJA O PRODUKTACH I CENY

 1. Informacje o Produktach dostępne na stronie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Ceny Produktów wskazane na stronie Sklepu Internetowego są cenami brutto i podawane są w złotych polskich. Ceny Produktów wskazane na Stronie Sklepu Internetowego nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy są podawane na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed jego złożeniem. Klient po podaniu kodu pocztowego dostawy może zaktualizować wycenę kosztów dostawy, wybierając odpowiednią opcję na formularzu.
 3. Ceną Produktu jest cena wskazana na indywidualnej stronie prezentującej Produkt w momencie składania przez Klienta zamówienia. Cena Produktu (oraz łączna cena za zamówione Produkty) i koszty dostawy będą wskazane w potwierdzeniu zamówienia przesłanym Klientowi w wiadomości e-mail.
 4. #VolleyWrocław zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 5. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 §6 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ICH REALIZACJA

 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego przez 7 (słownie: siedem) dni w tygodniu i 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 2. Zamówienia w Sklepie Internetowym dokonuje się poprzez wybór danego Produktu lub większej ilości Produktów za pomocą opcji dodania „Do koszyka” i następnie dalsze postępowanie zgodne ze wskazówkami zamieszczonymi na stronie zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. W celu złożenia zamówienia należy:
  1. zalogować się do Sklepu Internetowego lub skorzystać z możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji;
  1. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
  1. wybrać sposób dostawy (sposób dostarczenia produktu);
  1. wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu, a także podać numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru;
  1. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;
  1. wybrać formę płatności;
  1. kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”.
 4. W przypadku braku w magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, #VolleyWrocław poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wyświetlając odpowiednią wiadomość w trakcie składania zamówienia lub po jego złożeniu wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa
 5. Sklep Internetowy w ciągu 48h od momentu złożenia zamówienia poinformuje Klienta w wypadku braku dostępności całości lub części Produktów objętych zamówieniem. W wypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem do Klienta zostanie przesłana wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie, czy zamówienie ma być realizowane w pozostałej części. Klient może anulować złożone zamówienie w całości, w sytuacji gdy część Produktów objętych takim zamówieniem nie jest dostępna poprzez przesłanie wiadomości e-mail do #VolleyWrocław. Sklep Internetowy niezwłocznie po otrzymaniu informacji o anulowaniu całości zamówienia lub niezwłocznie po stwierdzeniu braku dostępności zamówionego Produktu (wszystkich zamówionych Produktów) zwróci Klientowi całość płatności uiszczonych w związku z zamówieniem. W przypadku uzgodnienia częściowej realizacji złożonego zamówienia (zgodnie z powyższymi postanowieniami) #VolleyWrocław dokona zwrotu ceny oraz kosztów dostawy tych Produktów do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie Sklepu Internetowego, w odniesieniu do których zamówienie nie będzie realizowane. Zwrot płatności nastąpi na rachunek bankowy Klienta, z którego dokonana została zapłata lub w przypadku dokonania wyraźnego uzgodnienia z Klientem na inny rachunek.
 6. #VolleyWrocław jest uprawniony do odmowy przyjęcia zamówienia Klienta z uzasadnionych przyczyn, w szczególności w sytuacji, gdy:
  1. Klient w przeszłości złożył co najmniej dwukrotnie zamówienie, które nie zostało następnie przez Klienta odebrane bez wskazania przyczyn i bez poinformowania #VolleyWrocław o odstąpieniu od umowy;
  1. okoliczności związane ze złożonym zamówieniem wskazują na możliwość oszustwa.
 7. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo wprowadzenia limitu zamówień określonych Produktów przez Klientów, w szczególności w wypadku oferowania takich Produktów w promocji. Ograniczenia zostaną każdorazowo wskazane na Stronie Sklepu Internetowego.
 8. #VolleyWrocław niezwłocznie poinformuje Klienta drogą mailową w wypadku odmowy przyjęcia zamówienia z przyczyn wskazanych w ust. 6 – 7 powyżej.

§7 PŁATNOŚCI

 1. Klient może dokonać płatności za pośrednictwem systemu płatności „tpay.com”.
 2. Klient w ramach procedury składania zamówienia zostanie przekierowany ze strony Sklepu Internetowego na stronę wskazanego powyżej systemu płatności. Po przekierowaniu na stronę systemu płatności „tpay.com”, Klient powinien w celu dokonania zapłaty postępować zgodnie z przewidzianą na stronie „tpay.com” procedurą. Zapłata powinna nastąpić nie później niż w terminie 3 dni od złożenia zamówienia.  #VolleyWrocław w okresie pomiędzy złożeniem zamówienia przez Klienta a dokonaniem płatności, prześle do Klienta wiadomość e-mail przypominającą o zapłacie za Produkty będące przedmiotem zamówienia. Brak realizacji zapłaty w terminie 3 dni od złożenia zamówienia spowoduje anulowanie zamówienia złożonego przez Klienta.
 3. Zamówienie nie będzie realizowane do momentu otrzymania przez  #VolleyWrocław płatności za zamówione Produkty. Dopiero po otrzymaniu płatności #VolleyWrocław dokona zarezerwowania dostępnego Produktu dla Klienta oraz rozpocznie proces przygotowania zamówienia do wysyłki.
 4. Klient w toku składania zamówienia będzie mógł zaznaczyć opcję, czy chce otrzymać wraz z zamawianym Produktem paragon lub fakturę dokumentującą zakup dokonany w Sklepie Internetowym. Wybrany dokument zostanie dołączony do dostarczanej/odbieranej przesyłki. W przypadku, gdy Konsument wybrał paragon, będzie mógł zwrócić się o wystawienie faktury drogą mailową na zasadach i w terminie określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. W wypadku pozostałych Klientów wystawienie faktury będzie możliwe tylko w warunkach określonych w  art. 106b ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług (w sytuacji, gdy na paragonie dokumentującym sprzedaż został zamieszczony NIP Klienta).

§8 DODATKOWA AUTORYZACJA PŁATNOŚCI

 1. Dodatkowa autoryzacja płatności wymagana jest w przypadku płatności kartą kredytową, która:
  1. nie posiada zabezpieczenia Technologią 3D Secure;
  1. nie posiada wymagalności podania Kodu CVV2/CVC2 przy każdej transakcji dokonywanej za pomocą tej karty.
 2. Dodatkowa autoryzacja płatności realizowana jest przez podanie 4-cyfrowego kodu („Kod Autoryzacyjny”) przy transakcjach wykonywanych metodami płatności, o których mowa w §8 ust 1 Regulaminu powyżej.
 3. Kod Autoryzacyjny zostanie wysłany poprzez SMS na numer telefonu oraz na adres e-mail wskazane podczas składania zamówienia.

 §9 DOSTAWA PRODUKTÓW

 1. Zamówione Produkty są dostarczane na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i w wybranych krajach zagranicznych.
 2. Produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem wybranej przez #VolleyWrocław firmy kurierskiej lub transportem realizowanym przez przedsiębiorcę świadczącego usługi transportowe na rzecz  #VolleyWrocław („Firma transportowa”).
 3. Koszty dostawy na terenie Rzeczpospolitej Polski wynoszą 16 zł, zaś poza granice ww. kraju 70 zł. Koszty dostawy są podawane na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed jego złożeniem.
 4. Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 Dni Roboczych (z wyłączeniem jednak zamówień obejmujących Produkty wykonywane na indywidualne zamówienie Klienta, dla których termin realizacji wynosi do 40 Dni Roboczych), chyba że w trakcie składania zamówienia (przy wybranej przez Klienta opcji transportu) wyraźnie wskazany został inny, dłuższy termin. Termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu otrzymania przez  #VolleyWrocław płatności za zamówione Produkty. Powyższe terminy nie obowiązują w sytuacji, gdy Klient uzgodni z  #VolleyWrocław inny termin dostawy zamówionych Produktów.
 5. #VolleyWrocław poinformuje Klienta telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości SMS lub wiadomości e-mail (wysłanej na wskazany przez Klienta numer telefonu/adres e-mail) o kolejnych etapach realizacji zamówienia.
 6. Przesyłki krajowe dostarczane mogą być za pomocą kuriera InPost (bezpośrednio do lokalu lub do Paczkomatu) zgodnie z adresem z zastrzeżeniem Regulaminu świadczenia usług przez InPost oraz za pomocą Poczty Polskiej zgodnie z adresem z zastrzeżeniem Regulaminu świadczenia usług przez Pocztę Polską
 7. Przesyłki zagraniczne dostarczone mogą być dostarczone za pomocą kuriera Poczty Polskiej, zgodnie z adresem z zastrzeżeniem Regulaminu świadczenia usług przez Pocztę Polską
 8. Regulamin świadczenia usług kuriera Inpost dostępny jest na https://inpost.pl/sites/default/files/docs/regulaminy/regulamin-swiadczenia-uslug-pocztowych-i-przewozowych-przez-inpost-sp-z-oo-obowiazujacy-od-02102019.pdf Regulamin świadczenia usług InPost do Paczkomatów dostępny jest na stronie https://inpost.pl/sites/default/files/docs/regulaminy/regulamin-swiadczenia-uslugi-paczkomaty-247-przez-inpost-paczkomaty-sp-z-oo-obowiazujacy-od-02102019_3.pdf Regulamin świadczenia usług Poczty Polskiej dostępny jest na https://www.pocztex.pl/jowisz/uploads/2020/01/Regulamin-EMS.zip oraz https://www.pocztex.pl/jowisz/uploads/2019/05/Regulamin-swiadczenia-uslugi-Pocztex-w-obrocie-krajowym-obowiazuje-od-03.06.2019r..zip
 9. #VolleyWrocław nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

§10 ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT PRODUKTÓW

 1. Na podstawie art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego bez wskazania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej, w terminie 14 dni od dnia odbioru Produktów (przez Konsumenta lub osobę wskazaną przez Konsumenta), a w przypadku umowy, która:
  1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
  1. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 2. W celu wykonania prawa do odstąpienia należy wysłać do #VolleyWrocław przed upływem wskazanego powyżej terminu, oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy – oświadczenie może ograniczać się do następującej treści:

„Odstępuję niniejszym od umowy zawartej z #VolleyWrocław na zakup ……………. (tu wskazać jakich produktów dotyczy odstąpienie lub numer zamówienia).

§11 RĘKOJMIA I PROCEDURA REKLAMACYJNA

 1. Sklep Internetowy jest zobowiązany do dostarczenia produktów bez wad fizycznych i prawnych. Na podstawie Artykułu 556 i n. Kodeksu Cywilnego Klientowi przysługują ustawowe uprawnienia wynikające z rękojmi. #VolleyWrocław jest odpowiedzialna z tytułu rękojmi, jeśli sprzedany produkt ma wady fizyczne lub prawne.
 2. Jeżeli produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że #VolleyWrocław niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniany lub naprawiony przez #VolleyWrocław albo #VolleyWrocław nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
 3. Jeżeli Klientem jest Konsument, może – zamiast zaproponowanego przez  #VolleyWrocław usunięcia wady – żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez  #VolleyWrocław. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 4. Jeżeli produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. #VolleyWrocław jest obowiązana wymienić wadliwy produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. #VolleyWrocław może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego produktu w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. W przypadku gdy Klientem jest przedsiębiorca, #VolleyWrocław może odmówić wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę sprzedanego produktu.
 5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt  #VolleyWrocław dostarczyć produkt wadliwy do siedziby #VolleyWrocław . Jeżeli ze względu na rodzaj produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić produkt  #VolleyWrocław w miejscu, w którym produkt się znajduje. Postanowienia niniejszego ust. 5 stosuje się do zwrotu produktu w razie odstąpienia od umowy i wymiany produktu na wolny od wad.
 6. Okres rękojmi wynosi dwa lata (rękojmia obejmuje wady fizyczne, które zostały stwierdzone w okresie dwóch lat od daty odbioru produktu), z zastrzeżeniem art. 568 §6 Kodeksu Cywilnego.
 7. W wypadku, gdy #VolleyWrocław na podstawie przepisów o rękojmi dostarcza Klientowi produkt wolny od wad, może jednocześnie żądać zwrotu produktu wadliwego, którego własność przechodzi zwrotnie na #VolleyWrocław.
 8. Roszczenia reklamacyjne są rozpoznawane na podstawie dowodu zakupu przedstawionego przez Klienta.
 9. Reklamacje należy kierować do #VolleyWrocław drogą pocztową, jak również drogą elektroniczną poprzez adres mailowy.
 10. W reklamacji Klient powinien wskazać:
  1. opis stwierdzonej wady,
  1. żądany sposób jej rozstrzygnięcia oraz
  1. zwrotne dane teleadresowe Klienta (imię, nazwisko, adres, adres e-mail).
 11. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji Klient powinien dostarczyć produkt podlegający reklamacji. #VolleyWrocław zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Klienta celem uzupełniania informacji zawartych w reklamacji, jeżeli podane przez Klienta informacje będą niepełne i rozpatrzenie reklamacji będzie niemożliwe.
 12. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a  #VolleyWrocław nie ustosunkowała się do tego żądanie w terminie 14 (czternastu) dni, uważa się, że żądanie to uznała za uzasadnione.
 13. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail Klienta podany w reklamacji, a w przypadku jego braku na adres pocztowy Klienta.
 14. Jeżeli Klientem jest Konsument, po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, może on skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może w szczególności skorzystać z procedur mediacyjnych zapewnianych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Ważne informacje w tym zakresie można uzyskać również na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Powyższy zapis ma charakter informacyjny i nie oznacza wyrażenia przez  #VolleyWrocław zgody na udział w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (rozstrzygania sporów).

§13 REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. #VolleyWrocław podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić #VolleyWrocław o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres mailowy lub pocztą tradycyjną.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. #VolleyWrocław zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

§14 INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest #VolleyWrocław
 2. Dane osobowe podane podczas rejestracji, późniejszej edycji konta w Sklepie Internetowej oraz w momencie przystąpienia do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną (np. wypełnienia formularza celem stworzenia swojego profilu w ramach Sklepu Internetowego, dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym), będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w Regulaminie (nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego w ramach usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji) i w celach marketingowych  #VolleyWrocław (w przypadkach, gdy przepisy prawa dopuszczają przetwarzanie danych w tych celach bez zgody osoby, której dane dotyczą). Dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia niezbędnych czynności przed zawarciem umowy oraz wykonania umowy zgodnie ze zdaniem poprzedzającym na podstawie art. 6 ust.1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO).
 3. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, dane kontaktowe: adres, adres korespondencyjny, telefon oraz adres e-mail, ewentualnie NIP.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących go danych oraz ich poprawienia, uzupełnienia lub sprostowania. Ponadto – w przypadkach wymienionych odrębnych przepisach – Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia pisemnego, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 5. Podanie danych osobowych podczas rejestracji lub korzystania z usług w Serwisie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zarejestrowania się w Sklepie Internetowym lub skorzystania z usług, które wymagają podania danych osobowych w Sklepie Internetowym.
 6. Dane osobowe przekazane przez Użytkownika mogą być ponadto wykorzystywane przez  #VolleyWrocław w innych celach, na które Użytkownik wyraził osobną opcjonalną zgodę (w przypadkach gdy zgoda taka będzie wymagana i stosownie do zakresu wyrażonej zgody).Dane osobowe będą przetwarzanie również dla realizacji prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych w postaci dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 7. Wszelkie zgody wyrażone przez Użytkownika dotyczące przetwarzania jego danych osobowych lub przesyłania informacji handlowych mogą być w każdej chwili odwołane. Wszelka korespondencja w ww. zakresie powinna być kierowana do #VolleyWrocław pocztą tradycyjną lub na adres e-mail.
 8. Dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom:
 9. upoważnionym pracownikom oraz współpracownikom  administratora danych,
 10. administratorom oraz dostawcom systemów informatycznych i usług hostingowych,
 11. przedsiębiorcom świadczącym usługi prowadzenia oraz badania ksiąg rachunkowych administratora,
 12. kancelariom prawnym świadczącym usługi na rzecz administratora,
 13. przedsiębiorcom świadczącym usługi w zakresie archiwizacji oraz niszczenia dokumentów.
 14. Dane osobowe będą przechowywane w okresie funkcjonowania Sklepu Internetowego oraz po zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawa w zakresie przedawnienia roszczeń.
 15. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na zasadach opisanych w art. 15-19 RODO oraz prawo do przenoszenia danych, tj. otrzymania zestawu danych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego zgodnie z art. 20 RODO.
 16.  W przypadku przetwarzania danych w prawnie usprawiedliwionych celach administratora, przysługuje mi prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO.
 17. Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane w celach zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.
 18. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 19. #VolleyWrocław traktuje ochronę prywatności, w tym ochronę danych osobowych Użytkowników priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona. #VolleyWrocław stosuje wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane przez Użytkowników Serwisu dane osobowe były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem danych. Odpowiednimi działaniami Użytkownicy mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa swoich danych osobowych w Internecie (m.in. poprzez częstą zmianę hasła dostępowego, stosowanie w nich kombinacji liter i cyfr).
 20. #VolleyWrocław uprawniony jest do przetwarzania danych eksploatacyjnych charakteryzujących sposób korzystania przez osoby odwiedzające Sklep Internetowy z usługi świadczonej drogą elektroniczną, zgodnie z u.ś.u.d.e.
 21. Sklep Internetowy korzysta z tzw. plików cookie, które stanowią pliki informacji przechowywane lokalnie na komputerze osoby odwiedzającej Sklep i korzystającej w jego ramach z oferowanych usług. Używanie cookies umożliwia  #VolleyWrocław dostosowanie świadczonych usług i prezentowanych treści do indywidualnych zainteresowań, wymagań i potrzeb osoby odwiedzającej Sklep Internetowy. Cookies wykorzystywane są także w celach statystycznych mających obrazować sposób korzystania ze Sklepu Internetowego przez odwiedzające go osoby. Osoby odwiedzające Sklep Internetowy posiadają możliwość wyłączenia (zablokowania) w swojej przeglądarce opcji przyjmowania cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki, co ogranicza jednak zakres funkcjonalności Sklepu Internetowego, a w rezultacie prowadzić może do niewłaściwego jego funkcjonowania. Szczegółowe informacje na temat plików cookies, celów ich wykorzystania jak również możliwości zarządzania plikami cookies zostały wskazane w polityce plików cookies.
 22. #VolleyWrocław jest w posiadaniu adresów IP, z których osoby odwiedzające Sklep Internetowy przeglądają zamieszczone na jego łamach treści. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.
 23. Niniejszy dokument dotyczy jedynie Sklepu Internetowego. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron WWW. #VolleyWrocław nie ma wpływu na zasady prywatności obowiązujące w ramach stron WWW,  na które będzie wchodził użytkownik poprzez linki zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego. Użytkownik wchodząc poprzez linki umieszczone w ramach Sklepu Internetowego na inne strony WWW powinien zapoznać się z polityką prywatności obowiązującą w ramach tych stron.
 24. Wszelkie zmiany dotyczące postanowień w ramach Polityki Prywatności, spowodowane w szczególności wzbogaceniem katalogu usług oferowanych w ramach Sklepu Internetowego, modernizacji, zmianami w systemie prawa w zakresie ochrony prywatności, będą komunikowane Użytkownikom poprzez zmieszczenie informacji na stronie Sklepu Internetowego oraz poprzez przesłanie na adres mailowy podany podczas rejestracji, odpowiedniej informacji. Wszelkie zmiany wchodzić będą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu poinformowania Użytkownika o planowanych zmianach w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.

 §15 DEZAKTYWACJA KONTA

 1. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili (bez zachowania okresu wypowiedzenia) prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w szczególności poprzez żądanie wyrejestrowania się ze Sklepu Internetowego  .
 2. Wyrejestrowanie następuje poprzez przesłanie maila z żądaniem dezaktywacji konta na adres mailowy #VolleyWrocław.
 3. W przypadku usunięcia na wniosek Użytkownika jakichkolwiek z danych osobowych podawanych w formularzu, niezbędnych do rejestracji lub cofnięcia akceptacji dla Regulaminu Sklepu Internetowego, dalsze świadczenie usług przez  #VolleyWrocław jest niemożliwe i tym samym skutkuje dezaktywacją Konta danego Użytkownika.
 4. Dezaktywację konta powoduje również naruszenie przez danego Użytkownika któregokolwiek z postanowień Regulaminu, w szczególności niezgodność z prawdą oświadczeń danego Użytkownika, naruszenie praw innych Użytkowników, #VolleyWrocław, innych podmiotów trzecich lub zachowanie w ramach Serwisu sprzeczne z postanowieniami Regulaminu.
 5. Fakt dezaktywacji Konta jest każdorazowo komunikowany danemu Użytkownikowi za pośrednictwem wiadomości wysłanej przez #VolleyWrocław na adres e-mail podany podczas rejestracji.

§16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. #VolleyWrocław przysługuje prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Informacje dotyczące zmian Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom w terminie 7 dni przed ich wejściem w życie poprzez umieszczenie informacji na stronie Sklepu Internetowego oraz (w przypadku Użytkowników zarejestrowanych) drogą elektroniczną poprzez przesłanie komunikatu systemowego do zarejestrowanych Użytkowników Sklepu Internetowego, na adres mailowy podany podczas rejestracji.
 2. Użytkownikowi zarejestrowanemu przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną niezwłocznie po otrzymaniu informacji wskazanej w punkcie 1 powyżej, przy zastosowaniu procedury opisanej w rozdziale „Dezaktywacja konta”. Użytkownik niezarejestrowany, nie akceptujący zmian w Regulaminie, powinien zaprzestać korzystania ze Sklepu Internetowego.
 3. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Regulaminu jest z jakichkolwiek powodów, w części lub w całości, dotknięte sankcją nieważności, #VolleyWrocław  zobowiązuje się do dokonania takich zmian jego treści, by nieważność ową usunąć. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu nie ma wpływu na ważność pozostałych jego postanowień.
 4. Ewentualne spory mogące powstać w związku ze stosowaniem Regulaminu rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne.
 5. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem.15 stycznia 2020 r.