Nasz Serwis internetowy używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Politykce plików cookies
Zamknij
Drogi Użytkowniku,
chcielibyśmy poinformować, że 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać RODO tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
RODO ujednolica przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i precyzuje zasady informowania o warunkach przetwarzania takich danych przez firmy.

W związku z powyższym informujemy, iż na naszej stronie internetowej dokonane zostały odpowiednie zmiany dotyczące Polityki prywatności i procedur w celu dostosowania do nowych przepisów oraz w celu zapewnienia odpowiedniej i należytej ochrony Państwa danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z aktualną Polityką prywatności.

Ochrona Państwa prywatności, w tym danych osobowych, jest dla nas jednym z najważniejszych priorytetów.

Z poważaniem
Rozumiem


 

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOCI SERWISU INTERNETOWEGO WWW.IMPELWROCLAW.PL

 

 1. Administratorem Danych Osobowych na stronie internetowej pod adresem: www.impelwroclaw.pl, zwan dalej Serwisem internetowym, jest Volleyball Wrocaw S.A. z siedzib pod adresem:
  ul. Al. Armii Krajowej 6a/4, 50-541 Wrocaw, wpisan do rejestru przedsibiorców Krajowego Rejestru Sdowego prowadzonego przez Sd Rejonowy we Wrocawiu, IV Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS: 0000265417, NIP: 8971723314,
  REGON: 020326855.
 2. Szanujc Pastwa prawa jako podmiotów danych osobowych (osób, których dane dotycz) oraz respektujc obowizujce przepisy prawa, w tym w szczególnoci Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzdzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustaw z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 zwan dalej Ustaw) i inne waciwe przepisy o ochronie danych osobowych, zobowizujemy si do zachowania bezpieczestwa i poufnoci pozyskanych od Pastwa danych osobowych. Wszyscy pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych, a nasza firma jako Administrator Danych Osobowych wdroya odpowiednie zabezpieczenia oraz rodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyszego stopnia ochrony danych osobowych. Posiadamy wdroone procedury i polityki ochrony danych osobowych zgodne z RODO, dziki którym zapewniamy zgodno z prawem oraz rzetelno procesów przetwarzania danych, a take egzekwowalno wszelkich praw przysugujcych Pastwu jako osobom, których dane dotycz. Dodatkowo w razie koniecznoci wspópracujemy z organem nadzorczym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej tj. z Prezesem Urzdu Ochrony Danych Osobowych (zwanym dalej PUODO).
 3. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczce przetwarzania danych osobowych przez nasz firm (Administratora Danych Osobowych), zwane dalej Zgoszeniami, naley kierowa na nastpujcy adres e-mail: kontakt@impelwroclaw.pl lub w formie pisemnej na adres Administratora Danych Osobowych tj. Volleyball Wrocaw S.A., ul. Al. Armii Krajowej 6a/4, 50-541 Wrocaw. W treci Zgoszenia naley w sposób wyrany wskaza:
 1. dane osoby lub osób, których dotyczy Zgoszenie,
 2. zdarzenie, które jest powodem Zgoszenia,
 3. przedstawi swoje dania oraz podstaw prawn tych da,
 4. wskaza oczekiwany sposób zaatwienia sprawy.
 1. W naszym Serwisie internetowym zbieramy nastpujce dane osobowe:
 1. imi i nazwisko – w celu sprawnej odpowiedzi na wszelkie nurtujce Pastwa pytania zadawane poprzez nasz formularz kontaktowy bd Pastwo poproszeni o podanie swojego imienia i nazwiska. Podanie imienia i nazwiska nie jest elementem obligatoryjnym na drodze kontaktu z nami, bdzie nam po prostu mio dowiedzie si z kim korespondujemy,

Podanie imienia i nazwiska jest elementem obligatoryjnym w przypadku uczestnictwa
w procesie akredytacyjnym na mecze naszego zespou poprzez platform www.accredito.com. Dziki temu mog Pastwo otrzyma stosowny identyfikator, przed kadym meczem naszego zespou, który upowania Pastwa m.in. do wykonywania zdj podczas naszych meczów (w zalenoci od akredytacji),

 1. numer telefonu – Pastwa numer telefonu jest dla nas elementem obligatoryjnym w procesie akredytacyjnym poprzez platform www.accredito.com, jeeli potrzebujemy szybko skontaktowa si z Pastwem w nieoczekiwanych sytuacjach dotyczcych naszych meczów i samego procesu akredytacyjnego, wybieramy raczej t form kontaktu,
 2. adres zamieszkania – Pastwa adres zamieszkania jest elementem obligatoryjnym w przypadku uczestnictwa w procesie akredytacyjnym na mecze naszego zespou poprzez platform www.accredito.com,
 3. adres e-mail – poprzez adres e-mail wysyamy do Pastwa odpowiedzi na zadawane zapytania, nie jest to element obligatoryjny do wypenienia w naszym formularzu kontaktowym, umoliwi nam to po prostu sprawniejsz form kontaktu z Pastwem.
  Jeeli zostali Pastwo abonentem naszego newslettera poprzez platform www.kupbilet.pl, bdziemy równie wysa do Pastwa informacj handlow raz, dwa razy w miesicu.
  Jeeli zostali Pastwo abonentem naszego newslettera poprzez platform www.accredito.com, bdziemy równie wysa do Pastwa informacj dotyczc naszego zespou i rozgrywanych meczów dwa, trzy razy w tygodniu.
 4. PESEL – Pastwa numer PESEL, bdzie dla nas niezbdny w przypadku uczestnictwa
  w procesie akredytacji na mecze naszego zespou poprzez platform www.accredito.com, pomoe nam to lepiej zweryfikowa czy wydajemy dokumenty akredytacyjne waciwej osobie,
 5. zdjcie - Pastwa zdjcie jest elementem obligatoryjnym w przypadku uczestnictwa w procesie akredytacyjnym na mecze naszego zespou poprzez platform www.accredito.com, pomoe nam to lepiej zweryfikowa czy wydajemy dokumenty akredytacyjne waciwej osobie,
 6. nazwa redakcji i numer legitymacji prasowej - w przypadku uczestnictwa w procesie akredytacyjnym na mecze naszego zespou poprzez platform www.accredito.com, pomoe nam to lepiej zweryfikowa czy wydajemy dokumenty akredytacyjne waciwej osobie,
 7. adres IP urzdzenia – informacje wynikajce z ogólnych zasad pocze realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane s przez administratora Serwisu internetowego w celach technicznych. Adresy IP mog te by wykorzystywane w celach statystycznych, w tym w szczególnoci do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego nastpuje poczenie),
 1. Podanie danych wskazanych w punkcie poprzedzajcym jest konieczne w nastpujcych przypadkach:
 • w celu korzystania z usug w naszym Serwisie internetowym za pomoc udostpnionego na stronie internetowej Serwisu internetowego formularza (korzystanie z usug bez logowania/rejestracji konta),
 • w celu realizowania usugi (subskrypcji) newslettera – jeli chc by Pastwo informowani o ciekawych wydarzeniach, naszych meczach i informacjach dotyczcych naszego zespou mog Pastwo zosta abonentem prowadzonego przez nas newslettera; przystpienie do subskrypcji jest dobrowolne i w kadej chwili mog si Pastwo z niej wypisa. Usuga newslettera jest realizowana przez platformy www.kupbilet.pl oraz www.accredito.com,
 • w przypadku uczestnictwa w procesie akredytacyjnym na mecze naszego zespou poprzez platform www.accredito.com.
 1. Nasz Serwis internetowy wykorzystuje technologi Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Pastwa indywidualnych potrzeb. W zwizku z tym mog Pastwo zgodzi si na to, aby wpisane przez Pastwa dane i informacje zostay zapamitane, dziki czemu moliwe bdzie korzystanie z nich przy nastpnych odwiedzinach naszego Serwisu internetowego bez potrzeby powtórnego ich wpisywania. Waciciele innych witryn nie bd mieli dostpu do tych danych i informacji. Jeeli natomiast nie zgadzaj si Pastwo na personalizowanie Serwisu internetowego, proponujemy wyczenie obsugi plików Cookies w opcjach swojej przegldarki internetowej.
 2. Kady z Pastwa jako osoba korzystajca z naszego Serwisu internetowego ma moliwo wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzysta z naszych usug oraz udostpnia informacje i dane o sobie w zakresie okrelonym treci niniejszej Polityki prywatnoci.
 3. Pastwa dane osobowe przetwarzane s przez nasz firm jako Administratora Danych Osobowych w celu realizacji usug wiadczonych na rzecz Pastwa (tj. osób których dane dotycz) oferowanych w ramach Serwisu internetowego. Zgodnie z zasad minimalizacji przetwarzamy wycznie te kategorie danych osobowych, które s niezbdne do osignicia celów, o których mowa w zdaniu poprzedzajcym.
 4. Dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbdny do osignicia celów wymienionych w punkcie poprzedzajcym. Dane osobowe mog by przetwarzane przez okres duszy ni wskazany w zdaniu poprzedzajcym, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowizek naoony na Administratora Danych Osobowych wynika ze szczególnych przepisów prawa lub gdy usuga, któr wykonujemy ma charakter cigy (np. subskrypcja newslettera).
 5. ródem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych s osoby, których dane dotycz.
 6. Pastwa dane osobowe nie s przekazywane do pastwa trzeciego w rozumieniu przepisów RODO.
 7. adnych danych osobowych nie udostpniamy podmiotom trzecim, bez wyranej zgody osoby, której dane dotycz. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotycz, mog by udostpniane wycznie podmiotom prawa publicznego tj. organom wadzy i administracji (np. organom podatkowym, organom cigania i innym podmiotom posiadajcym umocowanie w powszechnie obowizujcych przepisach prawa).
 8. Dane osobowe mog by powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzajcym takie dane na rzecz naszej firmy jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzajcym umow powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzajcy przetwarza powierzone dane osobowe, ale wycznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzajcych. Bez powierzenia Pastwa danych osobowych do przetwarzania nie moglibymy prowadzi swojej dziaalnoci w ramach Serwisu internetowego. Jako Administrator Danych Osobowych powierzamy dane osobowe do przetwarzania podmiotom:
 1. wiadczcym usugi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której dziaa nasz Serwis internetowy,
 2. wiadczcym inne usugi na nasz rzecz jako Administratora danych osobowych, które s niezbdne do biecego funkcjonowania Serwisu internetowego.  
 1. Dane osobowe nie podlegaj profilowaniu przez Administratora Danych Osobowych.
 2. Zgodnie z przepisami RODO kada osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych  ma prawo do:
 1. bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO – Administrator jest zobowizany przekaza Pastwu jako osobom, których dane bd przetwarzane, okrelonych w RODO informacji (m.in. o swoich danych, danych kontaktowych IOD, celach oraz podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych, o ile istniej czy o okresie przez który dane bd przetwarzane lub o kryteriach ustalania tego okresu); obowizek ten naley speni ju w momencie pozyskiwania danych, a jeeli danych nie uzyskuje si od osoby, której dane dotycz, lecz z innego róda – w rozsdnym terminie, zalenie od okolicznoci; Administrator moe zaniecha podawania tych informacji, jeli osoba której dane dotycz, ju nimi dysponuje,
 2. dostpu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO – podajc nam dane osobowe, maj Pastwo prawo uzyska do nich wgld i dostp; nie oznacza to jednak, e maj Pastwo prawo dostpu do wszystkich dokumentów, na których Pastwa dane widniej, poniewa mog one zawiera informacje poufne; maj jednak Pastwo prawo do informacji jakie Pastwa dane i w jakim celu przetwarzamy oraz prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych, przy czym pierwsz kopi wydajemy bezpatnie, a za kad kolejn zgodnie z przepisami RODO pobieramy odpowiedni opat administracyjn odpowiadajc kosztom sporzdzenia kopii,
 3. poprawiania, uzupeniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO – jeeli Pastwa dane osobowe ulegy zmianie, prosimy o poinformowanie nas jako Administratora Danych Osobowych o tym fakcie, aby posiadane przez nas dane byy zgodne ze stanem rzeczywistym oraz aktualne; równie w sytuacji, gdy nie nastpia adna zmiana danych osobowych, ale z jakichkolwiek wzgldów dane te s nieprawidowe lub zostay zapisane w sposób niepoprawny (np. na skutek omyki pisarskiej), prosimy o informacj w celu poprawienia lub sprostowania takich danych,
 4. usunicia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO – innymi sowy maj Pastwo prawo dania „skasowania” danych posiadanych przez nas jako Administratora Danych Osobowych oraz prawo do wystpienia do nas jako Administratora Danych Osobowych, abymy poinformowali innych administratorów, którym przekazalimy Pastwa dane o koniecznoci ich usunicia. Mog Pastwo da usunicia swoich danych osobowych przede wszystkim, gdy:
 • cele, do których dane osobowe zostay pobrane, zosta osignity,
 • podstaw przetwarzania Pastwa danych osobowych bya wycznie zgoda, która nastpnie zostaa cofnita i nie ma innych podstaw prawnych do dalszego przetwarzania Pastwa danych osobowych, np. jeeli wypisuj si Pastwo z subskrypcji newslettera i w inny sposób nie korzystaj ju Pastwo z oferty naszej firmy,
 • wnieli Pastwo sprzeciw w oparciu o art. 21 RODO i uwaaj Pastwo, e nie mamy adnych nadrzdnych podstaw prawnych pozwalajcych na dalsze przetwarzanie Pastwa danych osobowych,
 • Pastwa dane osobowe byy przetwarzane niezgodnie z prawem tzn. w celach niezgodnych z prawem lub bez jakiejkolwiek podstawy do przetwarzania danych osobowych – prosz pamita, e w takim przypadku musz Pastwo mie podstaw do swojego dania,
 • konieczno usunicia Pastwa danych osobowych wynika z przepisów prawa,
 • dane osobowe dotycz osoby maoletniej i zostay zebrane w zwizku ze wiadczeniem usug spoeczestwa informacyjnego,
 1. ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO – mog si Pastwo zgosi do naszej firmy z daniem ograniczenia przetwarzania Pastwa danych osobowych
  (co polegaoby na tym, e do czasu wyjanienia spawy nasza firma przede wszystkim jedynie by przechowywaa), jeeli:
 • kwestionuj Pastwo prawidowo swoich danych osobowych, lub
 • uwaaj Pastwo, e przetwarzamy Pastwa dane bez podstawy prawnej,
  ale jednoczenie nie chc Pastwo, abymy usuwali te dane osobowe (czyli nie korzystaj Pastwo z uprawnienia, o którym mowa w literze poprzedzajcej),
  lub
 • zoyli Pastwo sprzeciw, o którym mowa w lit. f niniejszego punktu, lub
 • Pastwa dane osobowe s potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze np. przed sdem,
 1. przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO – maj Pastwo prawo uzyskania swoich danych w formacie umoliwiajcym odczyt tych danych na komputerze oraz prawo do przesania tych danych w takim formacie do innego administratora; prawo to przysuguje Pastwu jedynie wówczas, gdy podstaw przetwarzania Pastwa danych bya zgoda (np. na subskrypcj newslettera) lub dane te byy przetwarzane w sposób automatyczny,
 2. wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO – maj Pastwo prawo wnie sprzeciw, jeeli nie zgadzaj si Pastwo na przetwarzanie przez nas danych osobowych, które dotychczas przetwarzalimy w uzasadnionych celach zgodnych z przepisami prawa; w szczególnoci prawo do sprzeciwu przysuguje wobec przetwarzania Pastwa danych osobowych dla potrzeb marketingu bezporedniego (np. subskrypcja newslettera),
 3. niepodlegania prolowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO – w naszym Serwisie internetowym nie bd Pastwo podlegali zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu w rozumieniu RODO, chyba e wyra Pastwo na to zgod; dodatkowo zawsze bdziemy Pastwa informowali o profilowaniu, gdyby miao ono mie miejsce,
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzdu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO - jeeli uznaj Pastwo e przetwarzamy Pastwa dane osobowe niezgodnie z prawem lub w jakikolwiek sposób naruszamy uprawnienia wynikajce z powszechnie obowizujcych przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
 1. W odniesieniu do prawa do usunicia danych (prawa do bycia zapomnianym), zaznaczamy, e zgodnie z przepisami RODO nie maj Pastwa prawa do skorzystania z tego uprawnienia, jeeli:
 1. przetwarzanie Pastwa danych osobowych jest niezbdne do skorzystania z prawa do wolnoci wypowiedzi i informacji np. jeeli zamiecili Pastwo swoje dane na naszym profilu Facebook, w komentarzach itp.,
 2. przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla wywizania si przez nasz firm z obowizków prawnych wynikajcego z przepisów – nie moemy usun Pastwa danych przez okres niezbdny do wywizania si z obowizków (np. podatkowych), które nakadaj na nas przepisy prawa,
 3. przetwarzanie Pastwa danych jest dokonywane na potrzeby dochodzenia, ustalenia lub obrony roszcze.

 

 1. Jeeli chc Pastwo skorzysta ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzajcym, prosz uy waciwych zakadek w Serwisie internetowym, które pozwalaj usun Pastwa konto i dane zgromadzone w naszym Serwisie internetowym lub prosz przesa wiadomo drog poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@impelwroclaw.pl.
 2. Kady stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczestwa jest dokumentowany, a w razie wystpienia jednej z sytuacji okrelonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane s osoby, których dane dotycz, oraz – jeeli ma to zastosowanie – PUODO.
 3. Wszelkie sowa pisane wielk liter maj znaczenie nadane im w Regulaminie naszego Serwisu internetowego, chyba e co innego wynika z treci niniejszej Polityki prywatnoci.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejsz Polityk prywatnoci, odpowiednie zastosowanie maj waciwe przepisy prawa powszechnie obowizujcego. W przypadku niezgodnoci postanowie niniejszej Polityki prywatnoci z powyszymi przepisami, pierwszestwo maj te przepisy.

Facebook

Jesteśmy na Facebooku fb

Twitter

Jesteśmy na Twitterze tw
 

Instagram

Zobacz nas na Instagram in